Ik wil bemiddeling, maar kan ik dat betalen?

Ik wil bemiddeling, maar kan ik dat betalen?

Geldproblemen mogen geen belemmering zijn voor een bemiddeling met mij. Bemiddelingsprocedures die ik leid komen in aanmerking voor rechtsbijstand. Dat is mogelijk omdat ik erkend ben door de Federale Bemiddelingscommissie.

Als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet en u hebt geen inkomen of een inkomen onder een bepaalde grens, dan hebt u mogelijk recht op een volledige of gedeeltelijke tussenkomst door de overheid in mijn erelonen en kosten.

Om de rechtsbijstand aan te vragen moet u bepaalde stappen ondernemen. De belangrijkste zijn:

  • vergewis u dat u niet gedekt bent door een rechtsbijstandsverzekering;
  • verzamel het attest gezinssamenstelling en de inkomensbewijzen.

Als u bij mij de bemiddeling opstart richt u zich voor de aanvraag voor rechtsbijstand tot het Bureau voor Rechtsbijstand (BJB) met een verzoekschrift . Bij dit verzoekschrift moet u o.a. het attest gezinssamenstelling en het inkomensbewijs bijvoegen. Bij uw aanvraag moet u ook het bij mij ondertekende bemiddelingsprotocol aan uw verzoekschrift toevoegen. Dit protocol stellen wij bij de aanvang van de bemiddeling op. Het is het bewijs dat u en uw tegenpartij(en) in een bepaalde zaak een bemiddelingstraject met mij willen opstarten.

Binnen de week na ontvangst van het verzoekschrift beslist het Bureau voor Rechtsbijstand op basis van de bijgevoegde stukken of u al dan niet in aanmerking komt voor rechtsbijstand.

Het maximum aantal gepresteerde uren die de overheid vergoedt bedraagt 20 u.

De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Die cijfers vindt u o.a. op de website Hoven en rechtbanken van België, samen met een brochure ‘rechtsbijstand’ van de Federale Bemiddelingscommissie.