Ik bemiddel bij geschillen in gezin en familie:


U wil scheiden

wat moet u bespreken en regelen en waar moet u rekening mee houden?


Elke scheiding is anders en vraagt een eigen, aan uw concrete situatie aangepast bemiddelingstraject.

Toch is dit maatwerk gebonden door juridische regels met rechten en plichten die de scheidende partners in mindere of meerdere mate beschermen. Welke regels en bescherming in uw situatie gelden, is afhankelijk van uw juridisch samenlevingsstatuut. Bent u feitelijk samenwonend, wettelijk samenwonend of gehuwd?

Of er nu geen, weinig of veel formaliteiten nodig zijn om uw relatie te beëindigen, het gezinsvermogen moet hoe dan ook verdeeld worden en als er kinderen zijn moet ook het ouderschap nieuw georganiseerd worden. Ik bemiddel in de drie samenlevingsvormen en begeleid alle koppels ongeacht hun statuut. ConvergenZ ondersteunt u bij uw partnerscheiding en bij de opmaak van een eventueel ouderschapsplan.

De partnerscheiding regelt de definitieve vereffening en verdeling van het roerende en onroerende vermogen.

 • Met ‘roerend‘ worden alle voorwerpen en gelden bedoeld: uw bezittingen (inboedel, auto, rekeningen, beleggingen, huurwaarborg), schulden, belastingen en verzekeringen (levensverzekering, pensioensparen, groepsverzekering, andere). Uw roerend vermogen kunnen we onderhands vereffenen.
 • Onroerend‘ zijn uw eventuele immobiliën, de term wijst voornamelijk naar de eigen gezinswoning. De vereffening van uw onroerend vermogen vergt een notarieel zijparcours.

Als partner scheidt u definitief, als ouder blijft u verbonden met elkaar en draagt u gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen. Ik steun u bij de zorgvuldige opmaak van een heldere ouderschapsregeling en waak erover dat het belang van het kind steeds centraal staat. Een goed ouderschapsplan regelt en beschrijft:

 • opvoedingsafspraken (gezagsco-ouderschap),
 • woonafspraken (gedetailleerde verblijfsregeling),
 • verdeling van zorgtaken,
 • ieders bijdrage in de kosten (kostenco-ouderschap)*:
  • evt. kindrekening,
  • verdeling van alle belastings- en sociale voordelen.

*Elke ouder draagt bij volgens zijn of haar financiële draagkracht.

In tegenstelling tot de partnerscheiding kan het ouderschapsplan aangepast en bijgestuurd worden naar gelang de veranderde situatie en in het belang van het kind. Daarom voorzie ik in dit plan evaluatie- en overlegmomenten.


U ziet uw kleinkinderen niet meer

wat zijn uw rechten?


Grootouders hebben een bijzondere affectieve band met hun kleinkind(eren). Hun liefde en levenswijsheid is waardevol en verrijkend voor de ontwikkeling van het kind.

In de meeste gevallen is de relatie tussen grootouders en kleinkinderen stabiel en verlopen de contacten harmonieus. Dat kan veranderen na ruzie in de familie, scheiding, overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis. Hoogoplopende spanningen kunnen het contact verstoren en zelfs verbreken.

In dat geval moet u weten dat de wet het recht van grootouders, om hun persoonlijk contact met de kleinkinderen te onderhouden, erkent. Op voorwaarde dat dit in het belang van het kind is.

Indien spontaan contact niet meer mogelijk is kan u bij mij in bemiddeling. Ik start het gesprek tussen alle betrokkenen weer op en creëer een context om het contact te herstellen.


Botsende opvattingen over zorg in de laatste levensfase en bij levenseinde verstoren de relatie met uw familie

hoe herstelt u de verbinding tussen u en uw naasten?


Zorgbehoeften eigen aan de laatste fases van uw leven of van dat van een naaste kan de verstandhouding tussen familieleden ernstig verstoren. U zit met allerlei vragen en hebt nood aan een verhelderend gesprek en extra informatie. Tegelijkertijd bent u bang voor hevige emoties en escalatie van het conflict.

Als praten onoverkomelijk lijkt begeleid ik u en uw familie. Met respect voor de familiegeschiedenis en aandacht voor persoonlijke drijfveren maak ik delicate onderwerpen zoals zorg in de laatste levensfase en bij levenseinde of afscheid nemen weer bespreekbaar.

Wenst u gedetailleerde informatie over palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie, negatieve wilsverklaring of zorgvolmacht verwijs ik u door naar specialisten ter zake.


Mijn aanpak


Fase 1

Voorbereiding

Na een eerste contact door u (en/of uw tegenpartij(en)) plannen we een eerste gezamenlijk gesprek.

In aanloop naar dit openingsgesprek informeer ik iedereen over wat bemiddeling is en hoe bemiddeling werkt. Ik doe dit via mijn website, mail of post.

Fase 2

Opening

In deze kennismakingsbijeenkomst leg ik de werkingsprincipes (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en transparantie) en het bemiddelingskader uit.

Daarna check ik ieders bevestiging van het conflict alsook ieders wens om dit op te lossen via bemiddeling en met mij als bemiddelaar.

Dit engagement leggen we vast in het zgn. bemiddelingsprotocol. U vindt er volgende elementen in terug:

 • conflict en opdracht
 • vrijwillige deelname van ieder
 • het mandaat
 • mijn neutraliteit en onpartijdigheid
 • mijn rol als bemiddelaar en bewaker van evenwicht
 • afspraken over aanwezigheid van de partijen (zelf of vertegenwoordigd)
 • plicht tot vertrouwelijkheid en de invulling ervan
 • afspraken over duur en agenda van de bemiddeling
 • afspraken over honoraria en een schatting ervan

Ik maak een ontwerpbemiddelingsprotocol op en bezorg dit aan alle partijen.

Fase 3

Verhaal / Beeldvorming

De eerste bemiddelingsbijeenkomst begint met de bespreking van het ontwerpprotocol.

Eens alle betrokkenen zich kunnen vinden in het bemiddelingsprotocol gaan we over tot de ondertekening ervan.

Met de ondertekening van het protocol treedt ook de vertrouwelijkheid in werking.

Ik wil uw conflict vooral goed begrijpen en situeren.

Met respect voor gelijkwaardigheid luister ik naar alle persoonlijke standpunten. Gerichte open vragen helpen mij de situatie te ontrafelen.

Samen benoemen we de thema’s die dieper besproken moeten worden.

Fase 4

Exploratie / Verbinding

De standpunten uit de vorige fase hertaal ik naar belangen.

Achter elk standpunt, verwijt of klacht liggen diepere, emotionele behoeften of wensen.

Die waarden, overtuigingen of omgevingsinvloeden bevraag ik tot op het punt waar verschil en wederzijds onbegrip overgaan in gelijkenis en wederzijds begrip.

Als alle noden en tegemoetkomingen op tafel liggen is het kantelpunt bereikt waarop we onze aandacht naar de toekomst kunnen richten.

Samen lijsten we de onderhandelingspunten op.

Fase 5

Onderhandeling

Nu is het aan u en uw tegenpartij(en) om inhoudelijk aan de slag te gaan en samen een uitweg uit het conflict te vinden.

Ik verwacht dat u creatief op zoek gaat naar redelijke oplossingen voor het geschil.

Uiteraard begeleid ik u en help ik de gevonden regeling zo precies en sluitend mogelijk uit te werken.

Eventueel check ik ook impact, wenselijkheid en haalbaarheid van de uitkomst met de omgeving of een expert. Ik kan bv. beroep doen op of doorverwijzen naar een psycholoog, arts, advocaat, notaris of financieel adviseur.

Optie

Wandelgesprek

Een weg vinden uit een conflict is vaak moeizaam. Soms zit het overleg muurvast. In dat geval is wandelen een natuurlijke en doeltreffende manier om de patstelling te doorbreken.

Wandelen stimuleert reflectie, creativiteit en verbinding. Het is een effectief middel om de communicatie te herstellen.

Bij interesse zet ik mijn expertise als wandelcoach en begeleider van wandelgesprekken in tijdens de bemiddeling.

Informeer zeker tijdig naar deze extra mogelijkheid die ConvergenZ u biedt!

Fase 6

Overeenkomst

U hebt keuzes gemaakt, beslissingen genomen en u bent tot een overeenstemming gekomen.

Ik adviseer om de gevonden overeenkomst concreet vast te leggen in een bemiddelingsakkoord.

De redactie van dit document en indiening ervan bij de rechtbank kan u aan ConvergenZ toevertrouwen.

Het akkoord dient als dading, d.w.z. het bindt u en uw tegenpartij(en). Na homologatie (d.i. de bekrachtiging door een rechter), geldt de overeenkomst ook voor anderen.

Belangrijke noot: bij partnerscheiding is altijd een notarieel zijparcours nodig voor de verdeling van onroerende eigendom zoals de gezinswoning.

Fase 7

Opvolging

Tijdens de laatste bemiddelingssessie overlopen we het bemiddelingsakkoord en de partijen plaatsen er hun handtekening onder.

Bij mij krijgt u kans om het bemiddelingstraject respectvol af te sluiten.

Voor de goede verwerking is een gezamenlijke nabespreking waardevol.

Daarnaast heb ik aandacht voor realisme. Wat als het conflict terug oplaait? Bij wie kan u dan terecht voor steun? Dergelijke vragen kunnen bij de opvolging aan bod komen.

Ook na deze laatste bemiddelingssessie lopen verleden en heden over in de toekomst. Daarom pleit ik ervoor om te blijven spreken. Als u het gesprek wil onderhouden, hervatten of een nieuw gesprek wil aangaan sta ik u bij in mijn rol als bemiddelaar/gespreksfacilitator.

Stel u geraakt er niet uit en iemand van u beslist de bemiddeling vroegtijdig te beëindigen. Dan zal ik voorstellen nog een laatste keer bijeen te komen om die beslissing te bespreken. Ook zonder resultaat is het belangrijk waardig af te sluiten.

Bemiddeling is geen keurslijf, wel een methode die partijen naar een eigen oplossing voor hun conflict gidst. Dit schema kan waar nodig verfijnd en aangepast worden.


Vragen?

Neem contact op.


Mijn Tarief


 • Eenmalige dossierkost: €75,00
 • Sessie: €120,00 per uur
 • Opmaak bemiddelingsakkoord incl. dossierneerlegging: 120,00€ per uur

Deze kosten worden evenredig verdeeld over de deelnemende partijen.

Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW.