Mijn weg naar ConvergenZ

Mijn keuze voor het beroep van erkend familiaal bemiddelaar is ingegeven door mijn belangstelling voor de snel veranderende en diverse samenlevingsvormen.

In nieuwe samenleefverbanden groeit de behoefte aan meer authenticiteit en menselijk perspectief.

Beleidskeuzes worden door de feiten ingehaald. Voorgeschreven organisatiemodellen geven geen afdoend antwoord meer op steeds complexer wordende problemen in gezinnen en families.

In de huidige burgerdemocratie zijn mensen zich steeds meer bewust van hun impact op de eigen leefwereld door samenwerking en overleg.

Als leidinggevende heb ik ervaren hoe belangrijk het is om in moeilijke situaties kwetsbaarheid te tonen en vertrouwen te geven. Ik maakte collega’s attent op hun potentieel en motiveerde hen tot betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Met wederzijds begrip en respect en binnen veilige grenzen kregen we stokkende activiteiten samen weer in beweging.

Met mijn jarenlang opgebouwde ervaring, kennis en kunde wend ik mij nu tot gezinnen en families. Ik maak hen veerkrachtig en help hen, hun problemen gelijkwaardig en in overleg aan te pakken.

De sleutel tot verandering is de mens in verbinding met zichzelf, de medemens en omgeving. Enkel wie betrokken is brengt vastgelopen zaken weer in beweging en geeft de toekomst opnieuw vorm – met die overtuiging heb ik de wandelpraktijk Moviganta WandelMentor opgericht.

Mijn positie van coach en mentor effende de weg naar familiale conflictbemiddeling.

In mijn bemiddelingspraktijk ConvergenZ geef ik gezinnen en families in crisis veilige ruimte en betrek hen vanuit actie, hoop en overleg bij de organisatie van hun eigen toekomst.

Als bestuurder van Waerbeke promoot ik de bemiddelende kwaliteit van stilte. Stilte helpt om naar elkaar te luisteren, verschillen niet als een bedreiging te ervaren en gemeenschappelijkheden te ontwaren. Stilte kan verbindingen herstellen en relaties verbeteren.

Mijn missie met ConvergenZ

ConvergenZ geeft gezinnen en families verantwoordelijkheid over hun eigen conflictsituatie, maakt hen bewust van hun vaardigheid tot effectieve dialoog en geeft hen gelegenheid om te beslissen over ingrijpende veranderingen in hun leven zodat zij samen, binnen het veilige, door wettelijke regels beschermde bemiddelingskader, een voor hen optimaal werkend samenleefmodel kunnen uitwerken.

In conflicten tijdens de laatste levensfase en bij levenseinde staat ConvergenZ mensen in onenigheid bij om opnieuw met elkaar te verbinden, zodat zij in vrede afscheid kunnen nemen.

Mijn visie voor ConvergenZ

Bemiddeling is een mogelijke weg waarlangs mensen, op vrijwillige basis en vanuit hun eigen kracht, in staat worden gesteld om eigen aangelegenheden mee te sturen en samen oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problemen.

Gezin en familie zijn bij uitstek eigen aangelegenheden. Bijna iedereen groeit op in een of ander gezins- en/of familieverband. Daarom vormen gezinnen en families een mogelijke basis en vertrekpunt voor zelfsturing in een ruime sociale context. In mijn visie start empowerment (letterlijk: ‘iemand tot iets in staat stellen’) bij gezinnen en families en dijt het verder uit naar de bredere omgeving.

Een duurzaam bemiddelingsakkoord heeft een bindend en veilig ijkpunt nodig. Ik houd mijn klanten daarom ook aan de maatschappelijke omkadering. Een stevig en duidelijk afgelijnd transparant kader met wettelijk vastgelegde normen en voorschriften zijn het fundament van elk bemiddelingstraject met ConvergenZ.

Ik vind het belangrijk om mijn cliënten goed te informeren. Immers, juiste informatie maakt mensen minder afhankelijk. Op mijn blog Deelpunt bericht ik regelmatig over nieuwe evoluties en inzichten binnen familiale bemiddeling en beantwoord ik uw FAQ.


Ervaring

ConvergenZ

Zelfstandig / Eigenaar | Erkend Familiaal Bemiddelaar | Erkenningsnummer 4679 (nov. 2023 – heden)

Moviganta WandelMentor

Zelfstandig / Eigenaar | Mentor | Coach (dec. 2021 – heden)

VRT

Hoofd archief | Verantwoordelijke documentatiedienst | Archivaris | Redacteur Radio Vlaanderen Internationaal (1988 – dec. 2021)

Opleiding

UCLL · Postgraduaat bemiddeling / specialisatie familiale zaken (2022 – ’23)

Hummus · Deep democracy facilitator programma level 1 – level 4 (2022 – ’23)

Skill Builders Coaching Academy · ICF erkend coach programma (2022 – ’23)

Better Minds at Work · Basis coach (2021 – ’22)

KUL · Master in Rechten / Rechten en rechtswetenschappen (1983 – ’88)