Christine Fettweis

Erkend Familiaal Bemiddelaar

Master in de Rechten

Voorbij goed en kwaad is een veld. Laten we elkaar daar ontmoeten.”
– Rumi

Welkom bij ConvergenZ, uw bemiddelingspraktijk in familiegeschillen

Conflict

U wil scheiden met respect voor de emotionele en financiële belangen van ouders én kinderen. Samen kunnen we een oplossing vinden.

Als gevolg van een familieruzie, na een scheiding of overlijden, ziet u uw kleinkind(eren) niet meer. Ken uw rechten.

Bij een conflict over zorg tijdens de laatste fase van het leven geef ik u en uw familie ruimte voor een gesprek en kans op een sereen afscheid.

In verschillende situaties van uw leven kan u betrokken partij zijn in een conflict. Omstandigheden die u treffen in uw bestaan en waarvan u het gevoel hebt er niet alleen uit te geraken. In deze momenten kan u bij mij terecht.

Als erkend familiaal bemiddelaar zoek ik naar wat verbindt en vanuit die gemeenschappelijke belangen help ik polarisatie te overstijgen. Ik herstel de communicatie tussen koppels, gezinnen en families, begeleid de gesprekken en verleen bijstand tijdens het zoeken naar duurzame uitwegen uit hun impasse.

Ik bemiddel in geschillen binnen gezins– en familieaangelegenheden:

 • scheidingsbemiddeling (o.a. de verdeling van het vermogen)
 • ouderschapsbemiddeling (o.a. de verblijfsregeling voor de kinderen)
 • bemiddeling bij conflicten over het contact tussen grootouders en kleinkinderen
 • bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfases en bij het levenseinde

Wat is bemiddeling?

In het algemeen is bemiddeling een oude, eenvoudige en natuurlijke manier om geschillen bij te leggen en conflicten informeel op te lossen.

Maar bemiddeling heeft ook een specifieke betekenis en die is wettelijk geregeld. Deze vorm van bemiddeling is een gestructureerde methode om bestaande conflicten met een alternatieve werkwijze, dat wil zeggen buiten de rechtbank, op te lossen.

ConvergenZ kiest voor bemiddeling binnen het wettelijke kader. Een formeel georganiseerde procedure die aan voorgeschreven regels moet voldoen. Haar belangrijkste kenmerken zijn:

 • Het is een georganiseerd, vrijwillig, vertrouwelijk én transparant overleg tussen strijdende partijen
 • Met de medewerking van een professioneel opgeleide onpartijdige en onafhankelijke deskundige bemiddelaar
 • Die bemiddelaar:
  • informeert de partijen en begeleidt hun onderhandelingen
  • luistert naar ieders belang en inzet in het geschil
  • brengt een constructieve dialoog op gang
  • stelt de partijen in staat zelf gezamenlijk gedragen beslissingen te nemen
  • maakt het de partijen mogelijk een regeling van hun conflict uit te werken, die voor iedere betrokkene optimaal is

Hoe werkt bemiddeling?

Bemiddeling is een actief proces dat volgens vaste principes (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en transparantie) zeven fases doorloopt:

Fase 1

Voorbereiding

Is bemiddeling de juiste weg uit uw geschil?

Fase 2

Opening

In een eerste gesprek komen we een veilig kader voor de bemiddeling overeen.

Fase 3

Verhaal

Waarover gaat uw conflict?

Ik geef uw standpunten ruimte, samen benoemen we de thema’s en bepalen de agenda van de bemiddeling.

Fase 4

Exploratie

Wat is uw inzet in het conflict?

Ik geef uw emoties ruimte en haal de verschillende belangen naar boven; samen zoeken we de raakvlakken daartussen.

Fase 5

Onderhandeling

Vanaf hier kijken we naar de toekomst.

Wat zijn mogelijke oplossingen voor uw geschil?

Fase 6

Overeenkomst

U kiest samen een duurzame regeling die voor iedereen haalbaar en passend is.

We werken uw gevonden vergelijk samen verder uit.

Fase 7

Opvolging

Ik voorzie ruimte voor evaluatie en beoordeling.

Ook na afsluiting kan u bij mij terecht om gemaakte afspraken via bemiddeling bij te sturen.

Deze fases worden in sessies behandeld.

In één sessie kunnen meerdere fases aan bod komen. Fases 3, 4 en 5 vormen de kern van uw bemiddelingstraject en lopen vaak in elkaar over.

Het totaal aantal sessies varieert en is afhankelijk van uw specifieke zaak en engagement.

Lees meer over mijn domein, aanpak en tarief.

Waarom een erkend bemiddelaar?

Een erkend bemiddelaar is een neutrale bemiddelingsdeskundige die onderworpen is aan bijkomende wettelijke voorschriften en verplichtingen. Mijn erkenning is een officiële, door de overheid uitgereikte en gecontroleerde vergunning.

Voor u houdt dat belangrijke extra voordelen en waarborgen in:

 • Bemiddeling met medewerking van een erkend bemiddelaar is een volwaardig alternatief voor een gerechtelijke procedure:
  • enkel met tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan u uw bereikte bemiddelingsakkoord laten goedkeuren door de rechter. Dit betekent dat uw overeenkomst rechtsgeldig en uitvoerbaar is.
  • mijn vergunning stelt uw betrokkenheid en inspraak maximaal veilig: de rechter kan uw bereikt akkoord inhoudelijk niet wijzigen.
 • De erkenning is een kwaliteitslabel dat mij bindt aan wettelijk vastgelegde eisen op vlak van deontologie en bijscholing.

Waarom ConvergenZ?

Ik geloof dat u een uitweg uit uw geschil kan vinden. U en uw tegenpartij kunnen oplossingen bedenken die voor beiden fair aanvoelen. De aanwezigheid van een betrouwbaar, aangepast en deskundig bemiddelingskader is daarbij doorslaggevend.

 • ConvergenZ geeft u en uw tegenpartij ruimte om naar elkaar toe te bewegen, tot op het punt waar de verschillende belangen elkaar raken en u met de tegenpartij een gemeenschappelijke oplossing voor uw kwestie kan uitwerken.
 • ConvergenZ stemt het bemiddelingsproces af op uw specifieke gezins- en/of familiesituatie. Elke bemiddeling is maatwerk.
 • Op aanvraag integreert ConvergenZ wandelgesprekken in het bemiddelingstraject. Bewegen in openlucht ontmijnt de situatie en helpt spanning los laten. Een wandeling stimuleert reflectie en verbinding en scherpt uw creativiteit. Als het overleg muurvast zit is wandelen een natuurlijke en doeltreffende manier om het gesprek weer op gang te brengen.
 • Bij ConvergenZ staat het belang van de kinderen altijd centraal.
 • ConvergenZ behoudt haar integriteit. Als erkend bemiddelaar ben ik gebonden door de deontologische gedragscode en moet ik kwaliteit en professionaliteit leveren.

Lees meer over het verhaal achter ConvergenZ, mijn missie en visie.